Sale!

Moć uveravanja

1110,00рсд

  • Iadavač: Prometej
  • Format: 24 cm
  • Broj strane: 537
  • Pismo: Latinica
  • ISBN: 9788651504337
  • Povez: Tvrd

 

2 in stock

SKU: 19808 Category: Tag:

Description

Propaganda je krajem XVIII veka bila definisana kao: pkcija i^edera Ed

javnim mnjenjem da bi mu se -nametnule odredene polititke ili socijalne ideje. da [n

se kod njega izgradlla volja da trahi i podrlava odredenu politiku. vladu odredmq

predstavnika”.

Nastojanja vlada da Sto potpunrjom kontrolom medija ili uz pomoc taftih

organizacija utidu na javno mnjenje, podelo je u XIX veku da udaljara pjm

propagande od prvobitnog znatenja. Sve vi5e je ovim izrazom poiela da se oiltatari!

manipulacija ili zloupotreba.

U modernom dru5tvu. propaganda se sve vi5e izjednaEava sa tenderriznim

informisanjem orijentisanim na usmeravanje javnosti. DrZavni propagandni rylilt

formirani tokom dva svetska rata u prvdj polovini XX veka, doprineli su orqi nqgalfuui

k6notaciji. Hladni rat je joS viSe produbio taj negativni predznak. Kraj hladnog rre

nije oznadio i kraj ideoloSke propagande. Koncepti neoliberalno-r globaliznra i rrfni4tervencionizmabili

su snaZno promovisani proliagandnim tehnikama uz rrymr*r

savremenog hipermedijalnog aparata.

U XX veku, rednik ,,Veliki Rober” povezuje sa ovim pojmom pogrdne izraze. tm

Sto su: punjenje glave, ispiranje mozga, blef, laZ, to nije istina…

Poslednje godine XX veka, po mnogo demu ie imati posebno mesto u rtilfrf

propagande. Promet informacija, zasnovan na Sirokoj primeni dostignuca u obh*i

telekomunikacija i informatidke tehnologije, dobio je, do tada. nezamislive nurtsrt-

Informacija je postala strate5ka roba, za diju proizvodnju, oblikovanje i fisn

narastaju prave medijske imperije. Tehnike poigravanja stavovima i Zeljam Fd[-

zbog ostvarenja politidkih ili komercijalnih ciljeva, dobile su nove alate fu*asniirih

moguinosti…